Przejdź do głównej zawartości

Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą

Coraz więcej rodzin decyduje się na korzystanie z przepisu ustawy o systemie oświaty pozwalającego na realizowanie przez ucznia programu szkolnego w domu, bez konieczności chodzenia do szkoły, czyli w formie tzw. edukacji domowej.

Odpowiedzią Collegium na to zapotrzebowanie jest oferta edukacji domowej, dla zainteresowanych – wspieranej przez Szkołę poprzez możliwość skorzystania z konsultacji zdalnych z nauczycielami Collegium i materiałów zamieszczonych na internetowej platformie edukacyjnej moodle. Dodatkowe wsparcie, które oferujemy okazuje się często bardzo potrzebne, szczególnie na etapie Liceum Ogólnokształcącego.

Typową formą edukacji domowej, zgodnie z treścią stosownego unormowania ustawowego, jest prowadzenie nauki własnego dziecka przez samych rodziców lub zaangażowanego przez nich nauczyciela domowego. Rola szkoły ogranicza się w takim przypadku jedynie do wciągnięcia ucznia na listę uczniów realizujących obowiązek szkolny, wydaniu przez dyrektora na prośbę rodziców stosownej zgody na edukację domową i organizowaniu egzaminów klasyfikacyjnych, których zdanie  stanowi podstawę kolejnych promocji ucznia i warunek ukończenia danego etapu edukacji.

Skały

Samodzielne przerobienie przez rodziców z własnym dzieckiem całego programu szkolnego realne jest na poziomie klas od 1. do nawet 6. szkoły podstawowej. Na poziomie wyższych klas, zwłaszcza licealnych, często niezbędna okazuje się pomoc nauczycieli-specjalistów. Gdyby więc samodzielne prowadzenie ucznia przez rodziców okazało się zbyt trudne (ze wszystkich lub tylko z niektórych przedmiotów), uczeń w każdej chwili może być objęty pomocą metodyczną Collegium. To jedna z nielicznych tego typu ofert w kraju. Pomoc udzielana jest uczniowi w zakresie uzgodnionym z rodzicami. Koszt tej pomocy (realizowanej z wykorzystaniem e-learningu), w zależności od jej uzgodnionego zakresu, są kalkulowane indywidualnie w zakresie nie przekraczającym opłaty pełnego czesnego.

UWAGA:

Sejm 17 marca 2021 r. znowelizował zapisy ustawy Prawo oświatowe dotyczące edukacji domowej (ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe).
Zgodnie z przepisami ustawy z dniem 1 lipca 2021 r.:

  • zniesiony zostaje obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym mieszka oraz
  • wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej.

Indywidualny tok nauki

Ofertą podobną do edukacji domowej, ale pozbawiona jej ograniczeń jest tzw. indywidualny tok, a nawet indywidualny program nauki. To oferta szczególnie dla uczniów realizujących swoje pasje artystyczne, sportowe, społeczne (np. służbę wolontariacką), ale także naukowe – zwłaszcza w sferze realizacji rozszerzonego programu wybranego przedmiotu lub przedmiotów. Tryb przyznawania i realizacji indywidualnego toku nauczania określa stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

W przeciwieństwie do edukacji domowej za realizacje programu w trybie indywidualnego toku nauki odpowiada szkoła. Od tzw. “edukacji domowej” indywidualny tok nauki różni się przede wszystkim częstym, uzgadnianym z uczniem,  kontaktem ze szkołą (nauczycielem lub nauczycielami prowadzącymi), możliwością (ale nie koniecznością) korzystania z zajęć szkolnych uzupełnianych indywidualnymi konsultacjami ukierunkowującymi pracę ucznia. Indywidualny tok nauki umożliwia uczniowi realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu dwóch klas.