Przejdź do głównej zawartości

Licealne „studia”

Wdrożenie w roku 2004 systemu nauczania symultanicznego radykalnie zmieniło szkolną rzeczywistość dydaktyczną. Zniknął podział uczniów na klasy, chociaż każdy z uczniów musi kolejne „klasy”, a raczej program kolejnych klas zrealizować. Zniknęły również 45-minutowe lekcje. Sale lekcyjne zmieniły się w lektoria, których gospodarzami są nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

W ławkach

Zajęcia z większości przedmiotów realizowane są w trzech formach:

  • Główną formą pracy są KONSULTACJE SYMULTANICZNE, czyli prowadzone przez nauczyciela jednocześnie z uczniami z różnych „klas”. W czasie konsultacji uczniowie realizują program przedmiotu ujęty w kilka, kilkanaście, a nawet trzydzieści działów tematycznych. W realizację kolejnego działu uczeń wprowadzany jest przez nauczyciela, który przekazuje mu wymagania programowe w formie zadań na kolejne stopnie: uczeń z góry wie, co musi opanować i co wykonać, by uzyskać oczekiwany stopień. Nauczyciel wspiera ucznia przez cały czas pracy nad działem: kontroluje uzyskiwane postępy, koryguje zauważone błędy, pomaga pokonać napotkane trudności, a przede wszystkim służy uczniowi na każdą jego prośbę. Źródłem wiedzy uczniów na tym etapie pracy są głównie podręczniki. Wykład nauczyciela zastępuje opracowany przez niego i umieszczony na szkolnej platformie edukacyjnej skrypt. Tę formę pracy uczniowie realizują indywidualnie – głównie w lektorium, ale również samodzielnie w domu.
  • Drugą formą pracy, tym razem wspólną, są KONWERSATORIA – czyli „rozmowy”. Na tych zajęciach uczniowie uczą się prezentować efekty swojej pracy, w dyskusjach dochodzić do ważnych sądów o przedmiocie swoich dociekań, proponować pomysły rozwiązania postawionego problemu itp. W przedmiotach przyrodniczych to raczej praktyczne ćwiczenia, a zwłaszcza doświadczenia pozwalające zrozumieć poznawany temat.
  • Formą trzecią, adresowaną do uczniów szczególnie zainteresowanych wybranym przedmiotem i realizujących go w zakresie rozszerzonym są SEMINARIA. To pogłębione studium przedmiotu przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego ale również „koło naukowe” pozwalające zorientować się, czy dany przedmiot spełni oczekiwania ucznia co do przyszłych studiów wyższych.

Pracę nad każdym działem kończy indywidualnie podejmowane przez ucznia kolokwium zaliczeniowe, poprzedzone najczęściej wykonaniem zadanej przez nauczyciela pracy pisemnej.

Walorem takiego systemu pracy jest umożliwienie uczniowi realizacji przedmiotu we własnym tempie i w wybranym przez siebie zakresie. W swojej pracy uczeń nie jest przynaglany ani opóźniany pracą swoich kolegów.

Zapoznaj się z warunkami rekrutacji do Liceum!

Historia