Przejdź do głównej zawartości

Tryb naboru do szkół Collegium

Kandydat zgłoszony do Szkół w Collegium przechodzi indywidualną próbę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez Szkolną Komisje Rekrutacyjną. W skład komisji wchodzą: psycholog, pedagog oraz:

 • do grupy dydaktycznej klas 1. – 3. – wychowawca grupy;
 • do grupy dydaktycznej klas 4. – 5. – wychowawca grupy;
 • do grupy dydaktycznej klas 6. – 8. – nauczyciele: języka polskiego, matematyki i przedmiotu wskazanego przez kandydata spośród historia, fizyka (do klasy 8.), chemia (do klasy 8.), biologia, geografia
 • do klas licealnych: nauczyciele języka polskiego, matematyki i dwóch nauczycieli przedmiotów wskazanych przez kandydata spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, geografia.

Próba kwalifikacyjna

Próba kwalifikacyjna obejmuje:

 • rozmowy kwalifikacyjne z pedagogiem  i z psychologiem;
 • tygodniową sesję kwalifikacyjną polegającą na praktycznym udziale kandydata w zajęciach dydaktycznych.

UWAGA: kandydatom przenoszonym z innej szkoły do klas 7. i 8. oraz do klas licealnych w ramach sesji kwalifikacyjnej z języka polskiego, matematyki i przedmiotów wybranych oceniany jest stopień opanowania treści przerobionych w poprzedniej szkole.

Elementem procedury naboru jest również rozmowa rodziców kandydata z dyrektorem Collegium.

Z przebiegu próby kwalifikacyjnej sporządzane są oceny opisowe i punktowe kandydata, które po opracowaniu przekazywane są do wiadomości rodziców kandydata i stanowią podstawę do zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata do Szkoły.

Potrzebne dokumenty

Kandydata do Szkoły zgłasza rodzic lub prawny opiekun, wypełniając „Kwestionariusz Kandydata” wraz z „Deklaracją rodziców (opiekunów)”– formularz do pobrania również w Kancelarii Szkoły: do podpisania stosownej Deklaracji zachęcamy oboje rodziców, ale w uzasadnionych przypadkach nie jest to konieczne.

UWAGA: „Deklaracja” rodziców zawiera oświadczenie o zapoznaniu się przez rodziców ze Statutem Szkoły, a w szczególności z trybem uiszczania czesnego oraz sposobem jego kalkulacji. Akceptacja przez rodziców treści tego dokumentu jest konieczna do zapisania dziecka do szkoły – przed podpisaniem „Deklaracji” należy więc zapoznać się z treścią Statutu.

Przy zgłoszeniu kandydata należy dokonać wpłaty tzw. „wpisowego” (jedna opłata za cały okres nauki w Collegium, a więc nie powtarzana w momencie przejścia ucznia ze Szkoły Podstawowej do Liceum). W przypadku niezakwalifikowania kandydata do Szkoły opłata wpisowego zostanie rodzicom lub prawnym opiekunom zwrócona.

Przy zgłoszeniu do Szkół kolegium należy do wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza i Deklaracji dołączyć:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne (uwaga: nie paszportowe!);
 • Kartę Zdrowia Ucznia;
 • do klasy 1. Szk. Podst. – bilans 6-latka z przedszkola lub z klasy „0”;
 • do klas 2. – 8. Szkoły Podstawowej – świadectwo ukończenia poprzedniej klasy;
 • do wszystkich klas liceum – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w oryginale); zaświadczenie o odbyciu egzaminu zewnętrznego w klasie 8. szk. podst.(w oryginale);
 • do klas 2. – 4. liceum – świadectwo z poprzedniej klasy licealnej;
 • ewentualnie: wszelkie zaświadczenia i opinie (np. z poradni szkolnej o dysfunkcjach ucznia).

Opłaty

Nauka w szkole niepublicznej (prywatnej) jest płatna. Wysokość opłat ustala organ prowadzący szkołę – jej właściciel lub zarząd stowarzyszenia prowadzącego szkołę. Na szkolne opłaty rodziców składają się najczęściej:

 • wpisowe – opłata jednorazowa, uiszczana w chwili zgłoszenia (zapisania) ucznia do szkoły;
 • czesne – opłata uiszczana co miesiąc, przez cały rok – a więc również w czasie wakacji; czesne opłaca się za rok szkolny od września do sierpnia;
 • opłaty za świadczenia dodatkowe – różne w różnych szkołach, w zależności od ich oferty edukacyjnej i socjalnej.

W Collegium Gostynianum  obowiązują następujące opłaty:

 • Wpisowe – 1000 zł: to opłata jednorazowa uiszczana przy zapisie ucznia do Szkoły Podstawowej lub Liceum; UWAGA: absolwent Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio, który podejmie naukę w Liceum im. ks. Gostyńskiego nie uiszcza powtórnie wpisowego. Uiszczenie tej opłaty może zostać rozłożone na raty.
 • Czesne miesięczne – 900 zł: jest to opłata miesięczna uiszczana przez 12 miesięcy w roku (łącznie z wakacjami!);
 • Takie same opłaty uiszczają uczniowie prowadzeni przez Szkołę w indywidualnym toku nauki.
 • Opłaty za edukacje domową to:
  • wpisowe – 500 zł
  • czesne podstawowe – 150 zł/ m-c
  • czesne dodatkowe za skorzystanie z oferty konsultacji wspierających od 180 do 360 zł

Stypendium socjalne

Collegium dysponuje pewnym, niewielkim niestety, funduszem stypendialnym dla rzetelnych uczniów z ubogich rodzin. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego przez dyrektora Szkoły na podstawie podania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. Wysokość przyznanego stypendium zależna jest od sytuacji materialnej ucznia. Uczeń może korzystać z tego stypendium, przyznawanego corocznie, przez cały okres nauki w Collegium. Warunkiem korzystania ze stypendium jest nienaganna postawa i nauka ucznia. Może więc być ono cofnięte w przypadku poważniejszych uczniowskich uchybień. W sprawie przyznania stypendium należy skontaktować się osobiście z dyrektorem Szkoły.

Wstępne zgłoszenie

Zainteresowani uczniowie lub ich rodzice mogą dokonać zgłoszenia do Szkoły Podstawowej lub Liceum w dowolnym momencie.

Formalnym zgłoszeniem ucznia do Gimnazjum jest złożenie w kancelarii Szkoły wypełnionego i podpisanego kwestionariusza oraz wpłacenie wpisowego.

Dziecko do klasy 1., 2. i 3. szk. podst. najlepiej zgłosić do końca maja, aby w czerwcu móc zrealizować próbę kwalifikacyjną.

Pliki do pobrania